Přihláška ke studiu Formulář přihlášky k dennímu studiu na střední školu ve formátu PDF.
Další formáty souborů naleznete na webu MŠMT...
Informace a formulář ke stravování Informace a formulář (přihláška) ke stravování na internátu OA.
Hodnocení praxe žáka Hodnocení praxe, určené k vyplnění firmou, kde je praxe prováděna.
Žádost o vydání stejnopisu vysvědčení Formulář žádosti o vydání stejnopisu vysvědčení.
Oznámení o přestupu Oznámení o přestupu žáka do jiné školy.
Uvolnění z tělesné výchovy Žádost o uvolnění žáka z předmětu tělesná výchova
Uvolnění žáka ze studia Žádost o uvolnění žáka ze studia na delší dobu
Změna oboru Žádost o zmenu oboru vzdělávání v rámci školy
Komisionální přezkoušení Žádost o komisionální přezkoušení v případě nesouhlasu s klasifikací
Žádost o opakování ročníku Žádost o opakování ročníku z důvodů hodných zvláštního zřetele
Přihláška k dřívějšímu termínu opravné zkoušky Žádost o dřívější termín opravné zkoušky
Potvrzení o studiu Formulář potvrzení o studiu.
V případě požadavku na potvrzení o studiu pro firmy zaměstnávající naše studenty jako brigádníky, studenti vyplní taktéž tento formulář a přinesou si ho vytisknutý do podatelny, kde jim bude potvrzen.
Přerušení studia Žádost o přerušení studia
Uznání dosaženého vzdělání Žádost o uznání dosaženého vzdělání
Přestup z jiné školy Žádost o přestup žáka z jiné školy na SPŠE MOHELNICE
Ukončení studia Sdělení o zanechání vzdělávání - ukončení studia žáka, který splnil povinnou školní docházku
Dřívější odchody Žádost o umožnění dřívějších odchodů z vyučování
Individuální vzdělávací plán Žádost o individuální vzdělávací plán
Protokol do měření Titulní stránka protokolu do měření
Projekt z energetiky Titulní stránka projektu z energetiky
Přihláška ke školení
Lékařské potvrzení
Potvrzení praxe
Formuláře ke školení z vyhlášky 50
Školní Wifi Formulář pro odeslání údajů k připojení zařízení ke školní wifi

Návody na zjištění MAC adresy a návody na nastavení zařízení na připojení k wifi

Informace pro rodiče přijatých žáků Informace k zahájení školního roku, požadované učební pomůcky...
Školní řád Aktuální znění školního řádu schváleného školskou radou v roce 2016 ve formátu PDF
ŠVP ve formátu pdf Školní vzdělávací program Elektrotechnika SPŠE Mohelnice.
26-41-M/01 Elektrotechnika Rámcový vzdělávací program.
Vydal Národní ústav odborného vzdělávání
Praha 2007
Metodika tvorby RVP Metodika tvorby rámcového vzdělávacího programu
Vydal Národní ústav odborného vzdělávání
Praha 2007
Děkovný list ministra Děkovný list ministra životního prostředí
Certifikát ENERSOL 2006 Certifikát partnera projektu ENERSOL 2006 od Jihomoravského a Olomouckého kraje
Certifikát ENERSOL 2006 Certifikát partnera projektu ENERSOL 2006 od ministerstva životního prostředí