Studijní obor  26-41-M/01  ELEKTROTECHNIKA
Od školního roku 2009/2010 je platný nový Školní vzdělávací program:
Studijní obor, školní vzdělávací program a profil absolventa ve formátu pdf
Obor Elektrotechnika
Propagační video oboru Elektrotechnika.

Video připravil Národní ústav pro vzdělávání.

Charakteristika studijního oboru:

Studijní obor Elektrotechnika poskytuje absolventům úplné střední odborné vzdělání technického charakteru. Vedle všeobecně vzdělávacích a přírodovědných vědomostí získají žáci ucelený přehled o elektrotechnice, který je postupně podle podmínek regionu a trhu pracovních sil orientován na oblast slaboproudé nebo silnoproudé elektrotechniky. Ve 3. a 4. ročníku je výuka blíže specifikovaná na konkrétní oblast elektrotechniky.
Žák získá základní elektrotechnickou kvalifikaci, kterou si může prohloubit studiem na vyšších odborných školách nebo vysokoškolským studiem. Důraz je kladen na získání širokých obecných znalostí elektrotechniky, které umožní rychlé získání speciálních znalostí zvoleného zaměření ve 3. a 4. ročníku.

Ve třetím ročníku se studijní obor dělí na zaměření:

Elektronické počítačové systémy
Elektronické počítačové systémy Student získá znalosti v oblastech:
 • konstrukce a správa počítačů a počítačových sítí
 • dovednosti využívání prostředků výpočetní techniky
 • zvládnutí základních oprav počítačů a počítačových sítí
 • znalost digitálního přenosu dat a informací
Počítačové a automatizační systémy
Automatizace Student získá znalosti v oblastech:
 • využití automatizační techniky při řízení výrobních a nevýrobních procesů
 • znalosti elektronických součástek a obvodů
 • znalosti principů, konstrukce a činnosti mikropočítačů v oblasti automatického řízení
 • znalosti z programování průmyslových automatů
Silnoproudá elektrotechnika
Silnoproudá elektrotechnika Student získá znalosti v oblastech:
 • projektování, technologie, montáže, provozu a údržby silových a energetických zařízení
 • stavby a konstrukce elektrických strojů a přístrojů
 • využití elektrické energie v průmyslu i domácnosti
 • aplikace výpočetní techniky v oblasti konstrukce a řízení elektrotechniky

Charakteristika obsahu vzdělání

Společenskovědní předměty jsou zejména zaměřeny na rozvíjení komunikativních schopností žáka v mateřském a cizím jazyce, návyků občanskoprávního jednání a chování.
Přírodovědné předměty jsou zaměřeny na získávání teoretických poznatků nutných pro studium odborných předmětů a na rozvíjení logického myšlení, představivosti, pečlivosti a přesnosti.
Tělesná výchova je zaměřena na osvojení návyku pravidelné pohybové aktivity. Plní funkci posilovací a relaxační.
Odborné předměty dávají v počátečních ročnících společný základ znalostí z oblasti elektrotechniky jako přípravu na odborné zaměření ve vyšších ročnících. Během třetího a čtvrtého ročníku získá žák přehled ve zvolené specializaci včetně upevnění a prohloubení základních znalostí oboru umožňující mu rychlou orientaci v praxi a rychlou adaptaci v zaměstnání.

Metody a formy výchovně vzdělávací práce

Při volbě metod je nutno omezovat popisný způsob výuky a dávat přednost problémovým úlohám, které rozvíjejí pracovní iniciativu žáků a činnostní stránku učení, vytvářet modelové situace, které odpovídají budoucímu uplatnění absolventů v praxi. Žáci jsou vedeni k samostatné práci s technickou literaturou, samostudiu a rozvoji logického myšlení a k využívání prostředků výpočetní techniky.

Podmínky přijetí

Do prvního ročníku čtyřletého denního studia jsou přijímáni žáci devátých tříd a další uchazeči, kteří dokončili povinnou školní docházku a splnili podmínky výběrového řízení.
Zdravotní způsobilost ke studiu posoudí lékař, který ji potvrdí na přihlášce ke studiu.

Organizace studia, další vzdělávání

Studium je denní čtyřleté, zakončené maturitní zkouškou. Maturitní zkouška opravňuje absolventa ke studiu na vysoké škole.
Další specializaci je možné doplnit studiem na vyšších odborných školách.
Absolvent oboru Elektrotechnika je připraven pro uplatnění v odpovídajících pracovních technickohospodářských funkcích. Jeho znalosti mu umožňují rychlou adaptaci na podmínky praxe a měnící se podmínky společenské reality. Toto vzdělání umožňuje absolventovi dále prohlubovat svoji specializaci dalším studiem.
Po odborné stránce je absolvent připraven po absolvování praxe vykonávat činnost středních technickohospodářských pracovníků. Získané úplné střední vzdělání mu umožňuje věnovat se i podnikatelské činnosti. Dosažená úroveň vzdělání mu umožňuje další studium na vysoké škole nebo různých platformách pomaturitního studia.

K nejdůležitějším žádoucím vlastnostem absolventa patří tyto schopnosti:

Všeobecně vzdělávací složku profilu absolventa charakterizují vědomosti potřebné:
 • k pohotovému, kultivovanému a správnému ústnímu i písemnému používání mateřského jazyka
 • k samostatnému a přiměřenému jazykově správnému jednání v cizím jazyce, k porozumění odbornému textu v tomto jazyce a používání slovníku
 • k poznání a pochopení společenské a umělecké funkce literatury a ostatních druhů umění
 • k poznání a pochopení historického vývoje naší země i světových dějin
 • k porozumění vybraným společenskovědním disciplínám a vytvoření mravního a etického základu své osobnosti
 • k osvojení širokého základu středoškolské matematiky, poznání nejdůležitějších fyzikálních zákonů a chemických jevů, včetně aplikace těchto poznatků v praxi
V odborné složce přípravy absolvent získá vědomosti o:
 • vlastnostech, druzích, zkoušení a zpracování různých druhů materiálů používaných v elektrotechnice, a to jak při výrobě prvků obvodů, tak i při zpracování konečných výrobků. Zvláštní důraz se klade na moderní polovodičové prvky (včetně integrovaných)
 • způsobech technického zobrazování, druzích elektrotechnických výkresů, o různých druzích technické dokumentace, dovede se v nich dobře orientovat a umí je samostatně zhotovit
 • vlastnostech základních elektronických obvodů, o způsobech jejich řešení, o způsobech výpočtů jejich základních parametrů při používání diskrétních i integrovaných prvků
 • o vlastnostech elektrotechnických a elektronických prvků používaných v analogovém i číslicovém režimu
 • vlastnostech a používání různých druhů měřících přístrojů při znalosti používání různých měřících metod a o způsobech zpracovávání naměřených hodnot a umění výsledky správně interpretovat
 • vlastnostech, druzích a použití elektrických přístrojů a přístrojů včetně znalosti jejich využití v automatizační technice
 • různých obsahových specifikách jednotlivých elektrotechnických specializací
 • zásadách bezpečnosti práce při projektování, výrobě, údržbě a provozu elektrických a elektronických zařízeních a při práci na elektrických zařízeních
Součástí odborné přípravy je i získání vědomostí o využívání elektrotechnických zařízení v různých odvětvích - například v energetice, v dopravě, v chemickém průmyslu, ve spotřebním průmyslu, ve strojírenství, administrativě a podobně. Tyto vědomosti získá žák v "oborovém" předmětu, který si škola navrhuje sama podle regionálních podmínek.
SPŠE Mohelnice stanovuje pro zaměření Elektronické počítačové systémy jako oborový předmět "Elektronické počítače", zaměření Počítačové a automatizační systémy má oborový předmět "Automatizační technika" a zaměření Silnoproudá elektrotechnika oborové předměty "Elektrické stroje a přístroje" a "Elektroenergetika".
Struktura odborných předmětů v prvním ročníku umožňuje získání základních znalostí z jednotlivých disciplín elektrotechniky tak, aby ve třetím ročníku bylo možno volit specializaci podle požadavků podniků, podnikatelů nebo předpokládaného trendu potřeb specializace.
Všeobecné elektrotechnické vzdělání během prvních dvou ročníků dává možnost volby libovolného oboru elektrotechniky. Dělení tříd podle specializace dovoluje efektivní výchovu takového počtu absolventů, aby bylo zajištěno jejich uplatnění v praxi a regionu.